Sylvania Indian Restaurant

8 Princes Hwy, Sylvania NSW 2224, Australia
Sydney, New South Wales 2224 Australia