Sidewalk violation NYC

house 255
New York, New York United States