PTMS COMPANY LIMITED

B1 Sheng Guang Industrial Zone,HuangPu Village,ShaJing Town
Shenzhen, Shenzhen 520432 China