New88

quận 1Thành phố Hồ Chí Minh 100000
, 10000 Vietnam