เครื่องปั่นไฟ

THAI
A.Muang, Chiang Mai 10002 Thailand